FANDOM


Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Wiki Yugioh tiếng Việt
Tên thường Wikia Yu-Gi-Oh!
Địa chỉ URL vi.yugioh.wikia.com
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Tình trạng Hoạt động
Số bài viết 8.217 (23-10-2017)
Lịch sử
Thành lập 27 tháng 8 năm 2013
Sáng lập viên Huykaiba
Bảo quản viên
hoạt động
Huykaiba (hành chính viên)
Korotime
Dữ liệu wiki
Số hiệu wiki 818469
Chủ điểm Hoạt hình, Truyện tranh, Board Game
Thể loại Wikia
Thông tin hữu cơ
Fanpage Facebook 20px-Facebook_icon.png /YGOVNWikia
Danh sách thành viên
Hoạt động wikiThống kê