FANDOM


Wikia Theevilliouschronicles
Evillious Chronicles
Địa chỉ URL vi.theevilliouschronicles.wikia.com
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Tình trạng Hoạt động
Số bài viết Trên 300
Lịch sử
Thành lập 12 tháng 7 năm 2015
Sáng lập viên UnderbreakJuki
Bảo quản viên
hoạt động
DivineMar
Ikado Lanpo
Dữ liệu wiki
Chủ điểm Vocaloid
Thể loại Wikia
Thông tin hữu cơ
Mục đích Cơ sở dữ liệu thông tin về Evillious Chronicles, thế giới quan nội dung và các phương tiện truyền thông liên quan.
Một trang mạng cho mọi người tìm hiểu và thưởng thức
Fanpage Facebook 20px-Facebook_icon.png Chronicles Biên Niên Sử Ác Ma /Evillious Chronicles Biên Niên Sử Ác Ma
Danh sách thành viên
Hoạt động wikiThống kê