FANDOM


Thế thần toàn thư
Thế thần toàn thư
Avatar: The Last Airbender - The Legend of Korra
Tên gọi khác Wikia Avatar tiếng Việt
Địa chỉ URL thethan.wikia.com
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Tình trạng Hoạt động
Số bài viết trên 100
Lịch sử
Thành lập 12 tháng 3 năm 2012
Sáng lập viên Xiao Qiao
Bảo quản viên
hoạt động
Rémy Lee (@fandom)
Dữ liệu wiki
Số hiệu wiki 500027
Chủ điểm Truyền hình
Thể loại Wikia
Thông tin hữu cơ
Mục đích Cơ sở dữ liệu thông tin về Avatar: The Last Airbender, The Legend of Korra, phim The Last Airbender, thế giới quan nội dung và các phương tiện truyền thông liên quan.
Một trang mạng cho mọi người tìm hiểu và thưởng thức
Hộp thư 20px-Email_icon.png thethantoanthu@gmail.com
Fanpage Facebook 20px-Facebook_icon.png /AvatarVietnam
Twitter 20px-Twitter_icon.png @thethantoanthu
Danh sách thành viên
Hoạt động wikiThống kê