FANDOM


Wikia Phineas and Ferb tiếng Việt
Wiki PF tiếng Việt
Tên thường Wikia Phineas and Ferb
Địa chỉ URL vi.phineasandferb.wikia.com
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Tình trạng Đang hoạt động
Số bài viết 298
Lịch sử
Thành lập 31 tháng 3 năm 2011
Sáng lập viên Xiao Qiao
Bảo quản viên
hoạt động
Tugiacat666 (Hành chính viên)
Dữ liệu wiki
Số hiệu wiki 243032
Chủ điểm Truyền hình
Thể loại Wikia
Thông tin hữu cơ
Mục đích Hướng dẫn tìm hiểu tối ưu mọi thứ liên quan đến loạt chương trình Phineas and Ferb — trong và ngoài thế giới quan. Mọi người được khuyến khích trợ giúp và thêm vào những gì họ biết.
Hộp thư 20px-Email_icon.png PFwiki.vi@gmail.com
Danh sách thành viên
Hoạt động wikiThống kê

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên