FANDOM


Yêu cầu nhận wiki Wikia Aikatsu ! Viet Nam
Yêu cầu này đã bị từ chối.

Tên thành viên của bạn: Lovely Moon

Tên wiki mà bạn muốn nhận: Wikia Aikatsu ! Viet Nam

Địa chỉ URL wiki đó: http://vi.aikatsu-vn.wikia.com/wiki.wikia.com

Bạn đã tạo ra được bao nhiêu sửa đổi tại đó?: 125

Bạn đã tham gia sửa đổi wiki đó được bao lâu rồi?:


Vào trang đặc biệt → Đặc biệt:Danh sách bảo quản viên và xem thử bảo quản viên đã tạo ra sửa đổi cuối cùng vào thời gian nào, và bảo quản viên đó là ai?:


Hãy nói cho chúng tôi biết tại sao wiki này nên được nhận bởi bạn và cho chúng tôi biết những thông tin thêm cần thiết:


  • Mai456 04:49, ngày 14 tháng 1 năm 2017 (UTC)
Chào bạn, bạn vui lòng nhập chính xác các thông tin yêu cầu để dễ xác thực. Mình sẽ đóng yêu cầu này, bạn có thể tạo lại yêu cầu mới và nhập chính xác hơn. -- Khang (talk) @fandom 03:28, ngày 15 tháng 1 năm 2017 (UTC)