FANDOM


Yêu cầu nhận wiki Pretty Cure Wiki
Yêu cầu này đã bị từ chối.

Tên thành viên của bạn: Sakamoto Haruko

Tên wiki mà bạn muốn nhận: Pretty Cure Wiki

Địa chỉ URL wiki đó: vi.pretty-cure.wikia.com/wiki/Pretty_Cure_Wiki.wikia.com

Bạn đã tạo ra được bao nhiêu sửa đổi tại đó?: 3

Bạn đã tham gia sửa đổi wiki đó được bao lâu rồi?: 1 giờ

Vào trang đặc biệt → Đặc biệt:Danh sách bảo quản viên và xem thử bảo quản viên đã tạo ra sửa đổi cuối cùng vào thời gian nào, và bảo quản viên đó là ai?: Bảo quản viên đã tạo ra sửa đổi cuối cùng là Heloise2000 vào 1 giờ 8 phút ngày 17 tháng 5 năm 2014

Hãy nói cho chúng tôi biết tại sao wiki này nên được nhận bởi bạn và cho chúng tôi biết những thông tin thêm cần thiết: Mình muốn tu bổ cho Wiki

Chào bạn, bạn vui lòng đọc kỹ các điều kiện nhận wiki. -- Khang (talk) @fandom 15:07, ngày 4 tháng 4 năm 2017 (UTC)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên