FANDOM


Diep.io Tiếng Việt
Diep.io Wiki Tiếng Việt
Địa chỉ URL vi.diepio.wikia.com
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Tình trạng Hoạt động
Số bài viết Trên 100
Lịch sử
Thành lập 29 tháng 3 năm 2017
Sáng lập viên Lesongviga
Bảo quản viên
hoạt động
Hoàng Giáo Sư
Vũ Khánh Linh
Dữ liệu wiki
Chủ điểm Vocaloid
Thể loại Wikia
Thông tin hữu cơ
Mục đích Thông tin về trò chơi Diep.io Việt Nam, các thông báo, dữ liệu trò chơi, nơi để fan của game tìm hiểu.
Danh sách thành viên
Hoạt động wikiThống kê