FANDOM

Phanmemtheodoidienthoai

biệt danh Lê Minh Nhật

  • Tôi sống tại Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội
  • Tôi sinh ngày 12 tháng 2
  • Công việc của tôi là Thám tử tư
  • Tôi là Nam