FANDOM

Gà Con Tập Chơi

  • Tôi sống tại Bird island
  • Tôi sinh ngày tháng 1 1
  • Nghề nghiệp của tôi là just a trouble-controlling mad bird on this Fandom =)))))))))))))))))
  • Tôi là Male