FANDOM

Gà Con Tập Chơi

  • Tôi sống tại Bird island
  • Tôi sinh ngày 1 tháng 1
  • Công việc của tôi là just a trouble-controlling mad bird on this Fandom =)))))))))))))))))
  • Tôi là Male